Vuosikertomus 2023

Hyväksytty vuosikokouksessa 18.3.2024

1 Norjan suomalainen seurakunta ja sen jäsenet

Norjan suomalainen seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä. Seurakunta perustettiin vuonna 1994 Norjan ja Suomen valtioiden ja kirkkojen edustajien neuvottelujen tuloksena. Se toimii uskonnollisena yhteisönä koko maan alueella Norjan lainsäädännön mukaan.

Seurakunnan jäseniä voivat olla Norjassa vakituisesti asuvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Koska Norjassa ei kerätä erillistä kirkollisveroa, saavat uskonnolliset yhteisöt anomuksen perusteella Norjan valtion julkista tukea toiminnalleen. Vuoden 2021 alussa voimaan tullut uusi Norjan uskontolaki edellyttää, että ilmoittautuminen norjalaisen uskonnollisen yhteisön jäseneksi tapahtuu henkilökohtaisesti.

Kirkkohallitus toimittaa Suomen valtion Digi- ja väestötietoviraston (DVV) avulla luettelon niistä Suomen kirkon jäsenistä, jotka asuvat vakinaisesti Norjassa. Kirkkohallituksen luettelon perusteella on otettu yhteyttä kaikkiin jäseniin ja pyydetty heitä vahvistamaan jäsenyytensä myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Vuoden 2023 alussa seurakunnalla oli Norjan valtion julkiseen tukeen oikeuttavia jäseniä 2558.


2 Vuosikokous, kirkkoneuvosto ja seurakunnan vuokratilat

2.1 Vuosikokous [Årsmøte]

Norjan suomalaisen seurakunnan vuosikokous pidettiin etäkokouksena (Zoom ja puhelin) 28.3.2023. Vuonna 2019 hyväksytty vuosikokouksen ohjesääntö antaa mahdollisuuden osallistua vuosikokoukseen sähköisten viestintävälineiden avulla.

2.2 Kirkkoneuvosto [Styre]

Kirkkoneuvoston jäsenet olivat vuonna 2023 vuosikokouksen jälkeen:

Minna Laru, Trondheim – puheenjohtaja [styreleder]

Sanna Frew, Oslo – varapuheenjohtaja [nestleder]

Jouni Carlsson, Nittedal

Kirsti Kuosa, Tromssa

Riitta Helgestad, Hamar

Anssi Elenius, Oslo, suomalaispappi – sihteeri [daglig leder]

Lisäksi kirkkoneuvostolla oli kaksi varajäsentä:

Hanna Karlsson, Ullensaker

Eeva Jansson, Bergen

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2023 yksitoista kertaa. Kirkkoneuvosto piti pääasiassa etäkokouksia.

2.3 Seurakunnan käytössä olleet vuokratilat

Keväästä 2017 lähtien seurakunnan toimisto on sijainnut vuokratiloissa Norjan kirkon hallintorakennuksessa (Kirkens hus, Oslo). Suomalaisen seurakunnan työ hyötyy läheisestä yhteydestä Norjan kirkkoon. Siksi vuokrasopimusta on jatkettu ja tehty sopimus toimistotilojen siirtymisestä suunnitteilla olevaan uuteen Kirkon taloon. Uusi talo valmistunee kesällä 2026.

Oslossa tavanomaisesti noin kerran kuussa järjestettäviä jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa varten vuokrattiin perinteiseen tapaan ruotsalaisen Margareta-kirkon tiloja. Ryhmien kokoontumisista maksettiin tilaisuuksien määrän mukaan.

Bergenissä (Nykirken menighetshus) on vuokrattu joka viikko seurakuntatilat lastenkerhon kokoontumista varten.

Muualla Norjassa tapahtuvia kirkollisia toimituksia, jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia varten vuokrattiin tarpeen mukaan ensisijaisesti Norjan kirkon seurakuntien tiloja. Joskus tiloista ei ole tarvinnut lainkaan maksaa vuokraa.

2.4 Jäsenrekisterin ylläpito ja seurakunnan toimisto

Syksyn 2021 ja kevään 2022 jäsenprojektin jälkeen jäsenrekisterin ylläpito on otettu osaksi seurakunnan hallintorutiineja.  

Kirkkoneuvosto aloitti vuoden 2022 lopussa viestintäavastaavan rekrytoinnin. Viestintävastaavan tehtävään saatiin 17 hakemusta. Viestintävastaavaksi valittiin Roosa Marjaniemi, joka aloitti työssään 1.3.2023. 

Seurakuntakoordinaattori Lilli Snellman irtisanoutui tehtävästään helmikuun lopussa.  Seurakuntakoordinaattorin tehtävät jaettiin ja jäsensihteeri Mia Moss on palkkiotoimisesti hoitanut joitakin osa-alueita. Uuden seurakuntakoordinaattorin rekrytointi aloitettiin joulukuussa 2023.

Seurakunnan pappi Anssi Elenius irtisanoutui Norjan suomalaisen seurakunnan palveluksesta kesällä 2023 ja uuden papin rekrytointi aloitettiin kesäkuussa Suomen ev.lut kirkon ulkosuomalaistyönosaston avustuksella. Papin tehtävään saatiin 13 hakijaa. Ensimmäisen kierroksen haastettelut toteutettiin Helsingissä elokuun lopussa, joiden jälkeen 3 vahvinta kandidaattia kutsuttiin Osloon toiseen haastatteluun syyskuussa. Tehtävään valittiin Päivi Aikasalo, joka aloitti tehtävässään 1.1.2024. 

2.5 Taloudenhoito

Vuonna 2023 suomalaispapilla, kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajalla sekä seurakuntakoordinaattorilla on ollut käyttöoikeus seurakunnan pankkitileihin. Seurakunnan sääntöjen mukaisesti seurakunnan nimen kirjoittavat [signaturrett] kirkkoneuvoston puheenjohtaja [styreleder] ja varapuheenjohtaja [nestleder] yhdessä [i felleskap]. Kirkkoneuvoston myöntämä oikeus talousasioiden hoitamiseen [prokura] on päättynyt Lilli Snellmanin ja Anssi Eleniuksen työsuhteiden päätyttyä. Kirkkoneuvoston perustama talousseurantaryhmä on kokoontunut säännöllisesti. 

Seurakunnan kirjanpidon on hoitanut BDT Viken Regnskap AS. Seurakunnalla on käytössä sähköinen kirjanpitojärjestelmä, joka vähentää toimistossa tehtäviä rutiineja. Laskut tulevat sähköiseen kirjanpitojärjestelmään ja kirjanpitäjä tiliöi ne ennen kuin maksut hyväksytään pankin maksettavaksi. Kaikilla kirkkoneuvoston jäsenillä on pääsy tarkkailemaan seurakunnan taloudenpitoa sähköisessä kirjanpitojärjestelmässä. Yksittäisiksi jääneet manuaaliset tilisiirrot verkkopankissa edellyttävät vähintään kahden hengen hyväksyntää.

Tilintarkastuksesta on vastannut BDO AS (statsautorisert revisor Erik H. Lie).

 

3 Seurakunnan tilaisuudet ja suomalaispapin työ

3.1 Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet eri puolilla maata

Vuonna 2023 toteutettiin sama määrä jumalanpalveluksia kuin edeltävänä vuotena. Jumalanpalvelusten jälkeen seurakunta tarjosi kirkkokahvit ja kakut, jos muusta ei paikallisten suomalaisten tai yhdistysten kanssa oltu sovittu. 

Adventtikirkot toteutettiin kolmen sijaispapin voimin alkuperäisen aikataulun mukaisesti. Suomen evankelisluterilaisen kirkon ulkomaalaistyön yksikkö avusti sijaispappien rekrytoinnissa.

Oslossa vauvakerho kokoontui kerran viikossa Margareta-kirkon lukusalissa. Sen ohjaajana on toimi vuoden 2023 maaliskuun asti seurakuntakoordinaattori Lilli Snellman ja tämän jälkeen palkkiotoimisesti Anniina Reinholdtsen. Suomalaisia lauluiltoja järjestettiin lähes joka viikko. Niiden ohjaajana toimi palkkiotoimisesti Peetu Karjalainen.

Bergenissä joka viikko kokoontuvasta suomalaisesta lastenkerhosta huolehtii edelleen Katrin Sofia Heyland. Hän on kieltäytynyt maksettavasta palkkiosta. 

Eri puolilla maata toteutettavien suomalaisten jumalanpalvelusten muusikoille maksettiin asianmukaiset palkkiot. Oslosta tehtiin kevätretki Søsterkirkeneihin Graniin ja syysretki Rammeen Hvitsteniin.

3.2 Seurakunnan viestintä

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin seurakunnan verkkosivulla (finskekirken.no) ja seurakunnan Facebook-sivua päivitettiin säännöllisesti.

Seurakunnan jäsenlehti, Kirkonkukko–Kyrktuppen, ilmestyi toukokuussa ja marraskuussa. Lehti postitettiin niihin koteihin, joissa asuu jäsenyyden vahvistaneita Suomen kirkon jäseniä. Painos oli 2800 kpl.

Maaliskuussa aloittanut viestintävastaava Roosa Marjaniemi laati seurakunnalle viestintäsuunnitelman ja on toteuttanut viestintää suunnitelman mukaisesti.

3.3 Kirkolliset toimitukset ja äidinkielinen sielunhoito

Seurakunnan jäsenillä ja heidän läheisillään on mahdollisuus pyytää suomalaispappi toimittamaan kirkollisia toimituksia. Kun suomalaispappi tulee Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenen luokse Norjassa, huolehtii seurakunta matkakustannuksista.

Norjan suomalaispappi Anssi Elenius toimitti vuoden 2023 aikana eri puolilla Norjaa kolme kastetta, kolme avioliittoon vihkimistä ja neljään hautaan siunaamista. Lisäksi sijaispapit toimittivat kolme kastetta marraskuun ja joulukuun aikana. Kirkollisissa toimituksissa ja niiden valmistelussa käytettiin useita eri kieliä: suomi, ruotsi, norja ja englanti.

Suomalaispappi vieraili pyydettäessä myös vankilassa, sairaalassa tai hoitolaitoksessa olevien suomalaisten luona. Henkilökohtaisessa sielunhoidossa seurakuntalaiset saivat omalla äidinkielellään pastoraalista apua elämänsä haasteisiin.

3.4 Vapaaehtoiset ja tärkeimmät yhteistyötahot

Kirkkokahvien järjestelyissä Oslossa auttaa tavanomaisesti noin 10 henkeä. Lisäksi kaksi vapaaehtoista on toiminut suntiona. Muualla maassa tapahtumien toteuttamiseen osallistuu yleensä noin 80 vapaaehtoista.

Norjan suomalaisen seurakunnan tärkeimmät yhteistyötahot olivat vuonna 2023:
• Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, ulkosuomalaistyön yksikkö
• Suomen Oslon suurlähetystö
• Eri puolilla Norjaa toimivat suomalaiset seurat ja norjalais-suomalaiset yhdistykset
• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)
• Den islandske menigheten i Norge
• Den norske kirke
• Ruotsin kirkon suomenkielinen työ
• Norges kristne råd
• Suomalais–norjalainen kulttuuri-instituutti (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)