Vuosikertomus 2022

Hyväksytty vuosikokouksessa 28.3.2023

1 Norjan suomalainen seurakunta ja sen jäsenet

Norjan suomalainen seurakunta on osa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä. Seurakunta perustettiin vuonna 1994 Norjan ja Suomen valtioiden ja kirkkojen edustajien neuvottelujen tuloksena. Se toimii uskonnollisena yhteisönä koko maan alueella Norjan lainsäädännön mukaan.

Seurakunnan jäseniä voivat olla Norjassa vakituisesti asuvat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet. Koska Norjassa ei kerätä erillistä kirkollisveroa, saavat uskonnolliset yhteisöt anomuksen perusteella Norjan valtion julkista tukea toiminnalleen. Vuoden 2021 alussa voimaan tullut uusi Norjan uskontolaki edellyttää, että ilmoittautuminen norjalaisen uskonnollisen yhteisön jäseneksi tapahtuu henkilökohtaisesti.

Kirkkohallitus toimittaa Suomen valtion Digi- ja väestötietoviraston (DVV) avulla luettelon niistä Suomen kirkon jäsenistä, jotka asuvat vakinaisesti Norjassa. Kirkkohallituksen luettelon perusteella on otettu yhteyttä kaikkiin jäseniin ja pyydetty heitä vahvistamaan jäsenyytensä myös Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Vuoden 2022 alussa seurakunnalla oli Norjan valtion julkiseen tukeen oikeuttavia jäseniä 2354.


2 Vuosikokous, kirkkoneuvosto ja seurakunnan vuokratilat

2.1 Vuosikokous [Årsmøte]

Norjan suomalaisen seurakunnan vuosikokous pidettiin etäkokouksena (Zoom ja puhelin) 22.3.2022. Vuonna 2019 hyväksytty vuosikokouksen ohjesääntö antaa mahdollisuuden osallistua vuosikokoukseen sähköisten viestintävälineiden avulla.

Seurakunnan organisaation uudistamisen vuoksi kirkkoneuvosto laati ehdotuksen seurakunnan sääntöjen ajanmukaistamiseksi. Vuosikokous 2022 hyväksyi ehdotetut muutokset ja aktualisoidut säännöt otettiin käyttöön vuoden 2022 aikana.

2.2 Kirkkoneuvosto [Styre]

Kirkkoneuvoston jäsenet olivat vuonna 2022 vuosikokouksen jälkeen:

Riitta Helgestad, Hamar – puheenjohtaja [styreleder]
Sanna Frew, Oslo
Hanna Karlsson, Ullensaker
Kirsti Kuosa, Tromssa
Minna Laru, Trondheim – varapuheenjohtaja [nestleder]
Anssi Elenius, Oslo, suomalaispappi – sihteeri [daglig leder]

Lisäksi kirkkoneuvostolla oli kaksi varajäsentä:

Jouni Carlsson, Nittedal
Eeva Jansson, Bergen

Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2022 seitsemän kertaa: 27.1., 2.3., 7.–8.5., 29.5., 11.6., 23.–25.9., 18.12.

Kirkkoneuvosto piti pääasiassa etäkokouksia. Syyskuussa pystyttiin järjestämään kokousseminaari Bergenissä.

2.3 Seurakunnan käytössä olleet vuokratilat

Keväästä 2017 lähtien seurakunnan toimisto on sijainnut vuokratiloissa Norjan kirkon hallintorakennuksessa (Kirkens hus, Oslo). Suomalaisen seurakunnan työ hyötyy läheisestä yhteydestä Norjan kirkkoon. Siksi vuokrasopimusta on jatkettu ja tehty sopimus toimistotilojen siirtymisestä suunnitteilla olevaan uuteen Kirkon taloon. Uusi talo valmistunee vuoden 2025 alussa.

Oslossa tavanomaisesti noin kerran kuussa järjestettäviä jumalanpalveluksia ja muuta toimintaa varten vuokrattiin perinteiseen tapaan ruotsalaisen Margareta-kirkon tiloja. Ryhmien kokoontumisista maksettiin tilaisuuksien määrän mukaan.

Bergenissä (Nykirken menighetshus) on vuokrattu joka viikko seurakuntatilat lastenkerhon kokoontumista varten.

Muualla Norjassa tapahtuvia kirkollisia toimituksia, jumalanpalveluksia ja muita tilaisuuksia varten vuokrattiin tarpeen mukaan ensisijaisesti Norjan kirkon seurakuntien tiloja. Joskus tiloista ei ole tarvinnut lainkaan maksaa vuokraa.

2.4 Jäsenrekisterin ylläpito ja seurakunnan toimisto

Syksyn 2021 ja kevään 2022 aikana toteutettiin määräaikainen jäsenprojekti, johon palkattiin kaksi jäsensihteeriä. Jäsensihteerit Mia Moss ja Anniina Reinholdtsen ottivat yhteyttä kirjeitse ja puhelimitse niihin, jotka eivät vielä olleet vahvistaneet jäsenyyttään Norjan suomalaisessa seurakunnassa. Projektin tarkoituksena oli varmistaa, että kaikki Norjassa asuvat Suomen kirkon jäsenet ovat tietoisia heille kuuluvasta kirkon tuesta. Määräaikainen jäsenprojekti alkoi 1.9.2021 ja päättyi 31.3.2022.

Kirkkoneuvosto aloitti keväällä 2022 rekrytoinnit uuden työorganisaation mukaisiin uusiin tehtäviin. Seurakuntakoordinaattorin tehtävään saatiin 14 hakemusta. Valituksi tuli Lilli Snellman, joka aloitti uutena päätoimisena työntekijänä 1.9.2022. Väliaikaiseksi seurakuntakoordinaattoriksi palkattiin ajalle 1.3.-31.8.2022 Mia Moss. Hän työskentelee palkkiotoimisesti seurakunnan jäsensihteerinä 1.9.2022 lähtien.

2.5 Taloudenhoito

Vuonna 2022 suomalaispapilla, kirkkoneuvoston puheenjohtajalla ja seurakuntakoordinaattorilla on ollut käyttöoikeus seurakunnan pankkitileihin. Syksyn ajan valmisteltiin organisaatiouudistuksen mukaista siirtymää siihen, että seurakuntakoordinaattori huolehtii talousasioiden päivittäisestä hoitamisesta. Uusien sääntöjen mukaisesti kirkkoneuvosto päätti, että seurakunnan nimen kirjoittavat [signaturrett] kirkkoneuvoston puheenjohtaja [styreleder] ja varapuheenjohtaja [nestleder] yhdessä [i felleskap]. Kirkkoneuvosto on myöntänyt oikeuden talousasioiden hoitamiseen [prokura] Lilli Snellmanille ja Anssi Eleniukselle. Kirkkoneuvoston perustama talousseurantaryhmä kokoontui syksystä lähtien joka kuukausi. Se toimii seurakuntakoordinaattorin työn tukena ja helpottaa koko kirkkoneuvoston vastuulla olevan seurakunnan talouden valvomista.

Seurakunnan kirjanpidon on hoitanut BDT Viken Regnskap AS. Seurakunnalla on käytössä sähköinen kirjanpitojärjestelmä, joka vähentää toimistossa tehtäviä rutiineja. Laskut tulevat sähköiseen kirjanpitojärjestelmään ja kirjanpitäjä tiliöi ne ennen kuin seurakuntakoordinaattori hyväksyy ne pankin maksettavaksi. Kaikilla kirkkoneuvoston jäsenillä on pääsy tarkkailemaan seurakunnan taloudenpitoa sähköisessä kirjanpitojärjestelmässä. Yksittäisiksi jääneet manuaaliset tilisiirrot verkkopankissa edellyttävät vähintään kahden hengen hyväksyntää.

Tilintarkastuksesta on vastannut BDO AS (statsautorisert revisor Erik H. Lie).

 

3 Seurakunnan tilaisuudet ja suomalaispapin työ

3.1 Jumalanpalvelukset ja muut tilaisuudet eri puolilla maata

Vuonna 2022 pystyttiin toteuttamaan sama määrä jumalanpalveluksia kuin ennen pandemiaa. Perinteisten suomalaisten adventtikirkkojen ja joululaulujen uusina paikkakuntina olivat Bodø ja Kristiansand. Adventtijumalanpalvelusten jälkeen seurakunta tarjosi kirkkokahvit ja kakut erityisesti niillä paikkakunnilla, joilla ei ole suomalaista yhdistystä tai sen voimavarat eivät riittäneet tarjoilun järjestämiseen.

Oslossa vauvakerho kokoontui kerran viikossa Margareta-kirkon lukusalissa. Sen ohjaajana on toiminut vuoden 2022 ajan palkkiotoimisesti Anniina Reinholdtsen. Suomalaisia lauluiltoja alettiin järjestää uudelleen syksyllä 2022. Niiden ohjaajana toimii palkkiotoimisesti Peetu Karjalainen.

Bergenissä joka viikko kokoontuvasta suomalaisesta lastenkerhosta huolehtii edelleen vapaaehtoisesti Katrin Sofia Heyland.

Eri puolilla maata toteutettavien suomalaisten jumalanpalvelusten muusikoille maksettiin asianmukaiset palkkiot.

Tilasto vuoden 2022 jumalanpalveluksista ja muista tapahtumista on vuosikertomuksen liitteenä.

3.2 Seurakunnan viestintä

Ajankohtaisista asioista tiedotettiin seurakunnan verkkosivulla (finskekirken.no) ja seurakunnan Facebook-sivua päivitettiin säännöllisesti.

Seurakunnan jäsenlehti, Kirkonkukko–Kyrktuppen, ilmestyi toukokuussa ja marraskuussa. Lehti postitettiin niihin koteihin, joissa asuu jäsenyyden vahvistaneita Suomen kirkon jäseniä. Painos oli 2800 kpl.

Kirkkoneuvosto aloitti syksyllä 2022 uuden organisaation mukaisen viestintävastaavan rekrytoinnin. Tehtävään saatiin 17 hakemusta ja haastattelut siirtyivät vuoden 2023 puolelle.

3.3 Kirkolliset toimitukset ja äidinkielinen sielunhoito

Seurakunnan jäsenillä ja heidän läheisillään on mahdollisuus pyytää suomalaispappi toimittamaan kirkollisia toimituksia. Kun suomalaispappi tulee Norjan suomalaisen seurakunnan jäsenen luokse Norjassa, huolehtii seurakunta matkakustannuksista.

Norjan suomalaispappi Anssi Elenius toimitti vuoden 2022 aikana eri puolilla Norjaa kymmenen kastetta, kuusi avioliittoon vihkimistä ja kaksi hautaan siunaamista. Usein kirkolliseen toimitukseen osallistuttiin myös etäyhteyden avulla. Kirkollisissa toimituksissa ja niiden valmistelussa käytettiin useita eri kieliä: suomi, ruotsi, norja, englanti ja saksa.

Suomalaispappi vieraili pyydettäessä myös vankilassa, sairaalassa tai hoitolaitoksessa olevien suomalaisten luona. Henkilökohtaisessa sielunhoidossa seurakuntalaiset saivat omalla äidinkielellään pastoraalista apua elämänsä haasteisiin.

3.4 Vapaaehtoiset ja tärkeimmät yhteistyötahot

Kirkkokahvien järjestelyissä Oslossa auttaa tavanomaisesti noin 10 henkeä. Lisäksi kaksi vapaaehtoista on toiminut suntiona. Muualla maassa tapahtumien toteuttamiseen osallistuu yleensä noin 80 vapaaehtoista.

Norjan suomalaisen seurakunnan tärkeimmät yhteistyötahot olivat vuonna 2022:
• Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkkohallitus, ulkosuomalaistyön yksikkö
• Suomen Oslon suurlähetystö
• Eri puolilla Norjaa toimivat suomalaiset seurat ja norjalais-suomalaiset yhdistykset
• Svenska kyrkan i Norge (Margaretakyrkan i Oslo)
• Den islandske menigheten i Norge
• Den norske kirke
• Ruotsin kirkon suomenkielinen työ
• Norges kristne råd
• Suomalais–norjalainen kulttuuri-instituutti (FINNO, Finsk-norsk kulturinstitutt)