Seurakunnan säännöt

Hyväksytty vuosikokouksessa 22.3.2022

Den finske menigheten i Norge – Norjan suomalainen seurakunta – Den finländska församlingen i Norge

    1    Tarkoitus ja nimi

Norjan suomalainen seurakunta toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ulkosuomalaistyötä. Seurakunta tukee ja auttaa eri puolilla Norjaa asuvien suomalaisten ja heidän läheistensä elämää rakentamalla kristillistä tukiverkkoa. Se käyttää seuraavia nimiä kielellisen tarpeen mukaan: Norjan suomalainen seurakunta – Den finländska församlingen i Norge – Den finske menigheten i Norge. Seurakunta noudattaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon tunnustusta.

    2    Juridinen muoto ja kotipaikka

Norjan suomalainen seurakunta on Norjan valtion lainsäädännön puitteissa toimiva uskonnollinen yhteisö (trossamfunn), joka vastaa itsenäisesti toiminnastaan ja taloudestaan (selveiende). Seurakunta perustettiin 23.3.1994 ja sen kotipaikka on Oslo. Nämä säännöt hyväksyttiin vuosikokouksessa 22.3.2022 ja korvaavat aiemmat säännöt (14.3.2018, 14.11.2005 ja 23.3.1994).

    3    Jäsenet

Norjan suomalaisen seurakunnan jäseninä voivat olla ne Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jäsenet, joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee Norjassa. Lisäksi jäseneksi voidaan kirkkoneuvoston päätöksellä ottaa Norjassa asuva kastettu, jolla on läheinen yhteys suomalaiseen kirkkoon, mutta ei mahdollisuutta liittyä kirkon jäseneksi Suomessa.
Seurakunta pitää rekisteriä jäsenistään Norjan valtion lainsäädännön vaatimalla tavalla yhteistyössä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kanssa.
Mikäli seurakunnan jäsen on liittynyt tai liittyy myös Norjan kirkkoon (Den norske kirke), hän ei menetä jäsenyyttään seurakunnassa, mutta hänet poistetaan Norjan valtiontukeen oikeuttavien jäsenten luettelosta. Sama koskee myös niitä jäseniä, joiden osalta seurakunnalla ei muista syistä ole oikeutta anoa Norjan valtiontukea.

    4    Vuosikokous (årsmøte)

Suomalaisen seurakunnan ylin päättävä elin on vuosikokous. Se kokoontuu vähintään kerran vuodessa maaliskuun loppuun mennessä.
Kutsu vuosikokoukseen tapahtuu kirkkoneuvoston (styre) päättämällä tavalla viimeistään neljä viikkoa ennen kokousta.
Vuosikokouksessa jokaisella 18 vuotta täyttäneellä seurakunnan jäsenellä on oikeus äänestää ja asettua ehdolle vaaleissa.
Vuosikokouksessa käsitellään ja päätetään seuraavat asiat:
    1    Vuosikertomus (årsrapport)
    2    Tarkastettu tilinpäätös (regnskap i revidert stand)
    3    Mahdolliset aloitteet, jotka kirkkoneuvosto on ehtinyt käsitellä (innkomne forslag)
    4    Toiminnan ja talouden suunnitelma (budsjett)
    5    Valinnat:
        a. Kirkkoneuvoston jäsenet (styremedlemmer)
        b. Vaalitoimikunta (valgkomite)
        c. Valtion laillistama tilintarkastaja (statsautorisert revisor)
Vuosikokouksen kokouskäytännöt määrittelee erillinen ohjesääntö, jonka vuosikokous on hyväksynyt.

    5    Kirkkoneuvosto (styre)

Vuosikokousten välillä seurakunnan toiminnasta päättää kirkkoneuvosto.
Norjan suomalaisen seurakunnan kirkkoneuvoston muodostavat seuraavat kuusi jäsentä ja kaksi varajäsentä:
    •    Kirkkoneuvoston puheenjohtaja (styreleder), jonka vuosikokous valitsee kahden vuoden kaudeksi.
    •    Kaksi jäsentä, jotka vuosikokous valitsee parittomana vuonna kahdeksi vuodeksi.
    •    Kaksi jäsentä, jotka vuosikokous valitsee parillisena vuonna kahdeksi vuodeksi.
    •    Kirkkoneuvoston pysyvä jäsen on Norjan suomalaispappi.
    •    Kaksi varajäsentä, jotka vuosikokous valitsee vuorovuosin kahdeksi vuodeksi. Jos kirkkoneuvoston jäsen eroaa kesken kauden, samana vuonna valittu varajäsen tulee hänen tilalleen.

Kirkkoneuvoston tehtävänä on:
    1    Valita suomalaispappi yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa.
    2    Huolehtia vuosikokouksen päätösten toimeenpanosta.
    3    Päättää seurakunnan toiminnasta.
    4    Valvoa seurakunnan taloudenhoitoa. Varoja voidaan käyttää vain Norjan suomalaisten ja heidän läheistensä hyväksi tehtävään työhön Norjassa anottavan julkisen tuen säännösten ja Norjan lainsäädännön mukaisesti.
    5    Nimetä määräajaksi henkilö, joka vastaa hallinnosta.
    6    Päättää jäseneksi hyväksymisestä niiden osalta, 
joilla ei mahdollisuutta liittyä kirkon jäseneksi Suomessa.

Tarvittaessa myös seurakunnan muut työntekijät osallistuvat kirkkoneuvoston kokouksiin.
Oikeus seurakunnan nimen kirjoittamiseen (signatur) on kirkkoneuvoston puheenjohtajalla (styreleder) ja kirkkoneuvoston keskuudestaan valitsemalla jäsenellä yhdessä. Kirkkoneuvosto voi myöntää muille henkilöille henkilökohtaisen oikeuden kirjoittaa seurakunnan nimi (prokura) käytännön toimintaan liittyvissä asioissa.
Seurakunta voi maksaa kirkkoneuvoston jäsenille Norjan lainsäädännön mukaiset kulujen korvaukset. Kirkkoneuvoston jäsenille maksettavien palkkioiden periaatteesta päättää vuosikokous.
Kirkkoneuvoston kokouskäytännöt määrittelee erillinen ohjesääntö, jonka vuosikokous on hyväksynyt.

    6    Sääntöjen muuttaminen ja seurakunnan lakkauttaminen

Aloite näiden sääntöjen muuttamiseksi käsitellään vuosikokouksessa. Aloitteeseen tulee kirkkoneuvoston hakea Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen hyväksyntä ja päätökseen vaaditaan vuosikokouksessa 2/3 ääntenenemmistö.
Päätös seurakunnan ja sen toiminnan lakkauttamisesta tulee tehdä yhdessä Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Kirkkohallituksen kanssa. Lakkauttamisen jälkeen seurakunnan varallisuus tulee ohjata norjansuomalaisten kristillisen elämän tukemiseen.